Dou Peng

Fang Liyi
Aaron Carter
Huobi US
Zhang Kezhi
Xie Lingling

Chen Sisi

,Huobi US.